CITES

CITES er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.
www.mst.dk


Miljøstyrelsen

For at beskytte truede arter over hele verden er der internationale regler (CITES) for, hvad man må købe og sælge samt importere og eksportere. Du risikerer at få dine ting konfiskeret og få en bøde, hvis du overtræder disse regler.


Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter. Men hvis disse varer er indført med en CITES-tilladelse eller er fulgt af et Cites-certifikat (inden for EU), er handlen lovlig.


Handel med en truet art eller et produkt af en truet art kan være lovlig, hvis myndigheder vurderer, at handelen ikke er til fare for arten. Det kan være et truet dyr, der er opdrættet i fangenskab.


Nye betalingsregler for ansøgning af CITES: 

Pr. 1. juli 2021 opkræves gebyr for CITES tilladelser og certifikater. 

  • Prisen pr. udstedt certifikat er 450 kr.
  • Prisen pr. udstedt tilladelse uden bilag er 630 kr.
  • Prisen pr. udstedt tilladelse med bilag samt kæledyrspas og musikinstrumentpas er 800kr.

Forside


På forsiden af certifikatet står alt den information skildpadden er omfattet af. 


Reglerne er forskellige, alt efter hvor truede arterne er, de europæiske landskildpadder er omfattet af liste II bilag A, som er beskrevet nedenfor.


Liste II

Omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.


Bilag A

Omfatter arter opført på liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.Bagside


Hvis skildpaddens bugskjold er mindre end 10 cm langt, skal ansøgningen vedlægges et tydeligt billede af bugskjoldet . Billedet vil blive hæftet på certifikatet, som derved entydigt henviser til den pågældende skildpadde. Hvis skildpaddens bugskjold er mere end 10 cm langt, skal skildpadden chipmærkes inden der kan udstedes et certifikat. 

www.speciesplus.net


Hvilke arter kræver CITES?

Hvis du har besluttet dig for at købe skildpadder er det vigtig at du er opmærksom på om arten er omfattet af de lovpligtige cites. 

Hvis den er det, skal du sørge for at de følger med ved handlen, ellers er det faktisk ulovligt at kræve penge for sine dyr jf. BEK nr 266 af 21/03/2019


Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES)


Alle de europæiske arter med undtagelse af den russiske er omfattet af CITES, og det vil man også kunne se på

www.speciesplus.net og søge på artens oprindelses navn.


Det er meget vigtig at man passer godt på sine certifikater, hvis man en dag skal videresælge sine dyr, eller evt. avle på dem. Hvis ikke de er tilstede kan man hverken sælge eller registrere afkom fra skildpadderne. 

Chipning


Skal skildpadderne sælges, eller på anden måde anvendes kommercielt, skal man søge om at få udstedt et nyt certifikat, hvis skildpadden har opnået en størrelse på over 10 cm, målt på bugskjoldet.


Hvis skildpadderne skal indgå i avl, anbefales det at skildpadderne chippes og at certifikatet byttes af hensyn til fremtidig sagsbehandling af ansøgninger om CITES på afkom.


Chipning, hvor?


Grunden til at skildpadderne ikke skal chippes før de opnår en størrelse på over 10 cm, er fordi chippen er forholdsvis stor, og alt for stor til at skyde ind ved siden af halen på en lille baby.

Chipmærkning kan ske hos en dyrlæge, dog skal man være opmærksom på at få det gjort hos en dyrelæge som har forstand på chipning af krybdyr. 


Chippens nummer skal oplyses til udstedelse af det nye certifikat. Er du i tvivl omkring dette, kan du kontakte

Miljøstyrelsens CITES-sektion på

72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12)